top of page
Dame House Rules

Algemene voorwaarden Lakstore

Hieronder kan je onze algemene voorwaarden terugvinden. Bij het maken van een afspraak erkent De Klant uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren. 

 waarborg innen

Beste klant,

Graag willen we u informeren over onze annulatie policy en waarom we een waarborg innen wanneer een reservatie niet tijdig wordt geannuleerd.

 

Als Lakstore zijn we afhankelijk van de inkomsten uit onze behandelingen. We zorgen er daarom voor dat we onze agenda's zo optimaal mogelijk benutten en onze behandelingen in goede staat uitvoeren. Hierbij maken we kosten voor bijvoorbeeld de inkoop van producten, het onderhoud van onze apparatuur en de salarissen van onze medewerkers.

Wanneer er een afspraak wordt gemaakt die niet wordt nagekomen, brengt dat extra kosten met zich mee. We hebben dan namelijk al kosten gemaakt voor de voorbereiding van de behandeling, maar we hebben geen inkomsten uit de afspraak. Dit is natuurlijk vervelend voor ons als bedrijf en heeft ook gevolgen voor onze continuïteit.

Om deze reden hanteren we een annulatie policy waarbij we een waarborg innen wanneer een afspraak niet tijdig wordt geannuleerd. De waarborg dekt de kosten die we maken als een afspraak niet wordt nagekomen. Door deze waarborg in te houden, kunnen we onze kosten dekken en ervoor zorgen dat we onze behandelingen beschikbaar kunnen blijven stellen voor onze klanten.

We begrijpen dat het innen van een waarborg vervelend kan zijn, maar we hopen dat u begrijpt waarom we dit doen. Mocht u vragen hebben over onze annulatie policy, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groeten,

LAKSTORE

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities​

1.1 De Onderneming: de onderneming met ondernemingsnaam LAKSTORE en ondernemingsnummer BE0541587523 gevestigd te De Burburestraat 2, 2000 Antwerpen.

1.2 De Klant-Consument: iedere klant - natuurlijke persoon die gewoonlijk in België leeft en voornamelijk met een privédoel voor ogen handelt. De Onderneming heeft met deze klant een B2C-relatie.

1.3 De Klant-Onderneming: iedere klant - natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, iedere klant - rechtspersoon en iedere andere klant - organisatie zonder rechtspersoonlijkheid. De Onderneming heeft met deze klant een B2B-relatie.

1.4 De Klant: iedere Klant-Consument en Klant-Onderneming.

1.5 De Behandeling: elke door de Onderneming aangeboden dienst of arrangement waarvoor de Klant een afspraak kan maken, zoals maar niet beperkt tot een ontharing, een lichaam-, huid- of gelaatsverzorging, een manicure, een pedicure, elke behandeling inzake het onderhouden van of het plaatsen van diverse types kunstnagels en een make-up sessie.

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (inclusief offertes, aanbiedingen, bestelbonnen en overeenkomsten) tussen de Onderneming en de Klant.

2.2 De aanvaarding van het aanbod (uitdrukkelijk of stilzwijgend door betaling) impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.     

 

Artikel 3. Eenzijdige wijziging of aanvulling

3.1 Bepalingen of voorwaarden die van deze voorwaarden afwijken of die deze voorwaarden wijzigen of aanvullen, zijn voor de Onderneming slechts bindend indien de Onderneming uitdrukkelijk en schriftelijk met deze bedingen instemt.

3.2 Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt het contract niettemin tot stand. Beide algemene voorwaarden maken deel uit van het contract, met uitzondering van de onverenigbare bedingen, tenzij de Onderneming uitdrukkelijk en schriftelijk met deze onverenigbare bedingen heeft ingestemd.

3.3 De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of van de rest van de bepalingen en clausules.

 

Artikel 4. Afspraken(opties) en annulering

4.1 De Onderneming biedt haar diensten aan met of zonder afspraak. Klanten met een afspraak hebben voorrang op Klanten zonder afspraak.

4.2 Afspraken kunnen telefonisch op het nummer +32 32 57 37 07, per e-mail via het e-mailadres info@lakstore.be of via het boekingssysteem op de website: Lakstore (optios.net).

4.3 Afsprakenopties worden slechts gedurende beperkte tijd vrij gehouden. De Onderneming bezorgt de Klant per mail een overzicht van deze tijdelijk voor de Klant gereserveerde tijdsloten. De Klant dient de Onderneming binnen de twaalf (12) uur per mail te bevestigen welk van deze gereserveerde tijdsloten zij wenst te aanvaarden. Na verloop van deze twaalf (12) uur en/of bij gebreke aan tijdige reactie worden deze afsprakenopties opnieuw vrijgegeven.

4.3 Van 1 januari t.e.m. 10 december kan een afspraak kosteloos worden geannuleerd tot uiterlijk vierentwintig (24) uur voor aanvang van de desbetreffende afspraak. Indien de Klant later dan vierentwintig (24) uur voor aanvang van de desbetreffende afspraak de afspraak annuleert, zal de reeds betaalde waarborg worden ingehouden. Van 11 december t.e.m. 31 december kan een afspraak kosteloos worden geannuleerd tot uiterlijk tweeënzeventig (72) uur voor aanvang van de desbetreffende afspraak. Indien de Klant later dan tweeënzeventig (72) uur voor aanvang van de desbetreffende afspraak de afspraak annuleert, zal de volledige prijs van de Behandeling worden aangerekend.

4.5 Indien de Klant zonder tijdige voorafgaande verwittiging niet komt opdagen op de gemaakte afspraak, zal de volledige prijs van de Behandeling worden aangerekend.

4.6 De Onderneming behoudt het recht voor de afspraak van de Klant te annuleren of in te korten indien de Klant niet tijdig aanwezig is op de afspraak waardoor de kwaliteitsvolle uitvoering van de Behandeling niet meer kan worden gegarandeerd. In voorkomend geval zal de volledige prijs van de overeengekomen behandeling worden aangerekend/de waarborg worden ingehouden. De Onderneming zal in samenspraak met de Klant een nieuwe afspraak of een vervolgafspraak inplannen.

Artikel 5. Prijs- en kostenbepaling

5.1 De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de website vermeld staan op tijdstip van het inplannen van de afspraak. De prijzen worden bepaald per opdracht en zijn uitgedrukt in euro en inclusief btw.

5.2 Gift vouchers zijn één (1) jaar geldig vanaf datum van uitgifte en kunnen worden ingeruild voor Behandelingen en/of producten.

5.3 De Onderneming behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor eenzijdig de prijs van haar vergoeding te wijzigen indien, na het sluiten van deze overeenkomst, één of meerdere objectieve factoren voor de prijsbepaling door voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden wijzigen, met inbegrip van doch niet uitsluitend prijzen van: grondstoffen; diensten van toeleveranciers; energie; heffingen en taksen opgelegd door binnenlandse of buitenlandse overheid en loonkosten.

De Onderneming zal de nieuwe prijs van de vergoeding tenminste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk per mail ter kennis brengen. Indien de Klant de nieuwe prijs niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per mail de overeenkomst schriftelijk en zonder opgave van redenen op te zeggen. Indien de Onderneming de opzegging van de overeenkomst niet ontvangt uiterlijk op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe prijs, wordt de Klant geacht met de nieuwe prijs van de vergoeding in te stemmen.

 

Artikel 6. Levering en overmacht

6.1 De goederen en de diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn.

6.2 De Onderneming beschikt over voldoende professionele kwalificaties voor de uitvoering van de aangeboden Behandelingen. De Onderneming voert de Behandelingen uit naar beste inzicht, vermogen en volgens de regels van de kunst.

6.3 De Onderneming gaat een inspanningsverbintenis aan en is niet gehouden tot enige vergoeding voor schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de door haar geleverde diensten of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet.

Elke Behandeling geschiedt geheel op risico van de Klant. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige allergische reactie die de Klant kan hebben tijdens of ten gevolge van een Behandeling.

6.4 De aansprakelijkheid van de Onderneming is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten.

6.5 De Klant kan in geval van overmacht geen schadevergoeding eisen wegens wanprestatie.

6.6 Onder overmacht wordt verstaan: ieder voorval dat buiten elk aanwijsbaar menselijk handelen om voorkomt zoals maar niet beperkt tot ziekte, een overlijden en extreme en onvoorziene weersomstandigheden of natuurfenomene. 

 

Artikel 7. Klachten

7.1 De Klant dient de geleverde goederen en diensten onmiddellijk na te kijken op zichtbare gebreken.

7.2 Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard, tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de zeven (7) dagen. 

7.3 Eventuele gebreken moeten door de Klant zo snel mogelijk en uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na de afspraak worden gemeld hetzij mondeling door langs te komen in de vestiging waar de afspraak heeft plaatsgevonden hetzij schriftelijk door een gemotiveerde mail te sturen naar volgend e-mailadres: info@lakstore.be.

 

Artikel 8. Bevoegdheids- en rechtskeuzebedingen

8.1 Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

8.2 Voor elk geschil over de toepassing van deze voorwaarden en de uitvoering van de dienst zijn uitsluitend de rechtbanken van arrondissement Antwerpen bevoegd, zonder hierbij afbreuk te doen aan de regels vervat in artikel 624 Gerechtelijk Wetboek.

 

Artikel 9. Betalingstermijnen & -modaliteiten

11.1 Behoudens anders overeengekomen, dient de waarborg ten belope van 50% betaald te zijn bij het maken van een afspraak met een overschrijving op het nummer BE41 7340 3789 8010, met iDEAL, met bankcontact of door betaling in contant.

11.2 Behoudens anders overeengekomen, betaalt de Klant het restbedrag (na betaling van de waarborg)/totaalbedrag uiterlijk op de vervaldag van de factuur met een overschrijving op het nummer BE41 7340 3789 8010, met Payconiq, met bankcontact of door betaling in contant.

 

Artikel 10. Schadevergoedingen en nalatigheidsintresten (moratoire intresten)

10.1 Bij niet-betaling van (een gedeelte van) de factuur door een Klant-Onderneming zal een verhoging van het factuurbedrag aangerekend worden met een nalatigheidsinterest conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 35 euro.

10.2 Bij niet-betaling van (een gedeelte van) de factuur door een Klant-Consument zal een verhoging van het factuurbedrag aangerekend worden met een nalatigheidsinterest conform artikel XIX.4, 1° Wetboek economisch recht en een forfaitaire schadevergoeding met een minimum van twintig (20) euro conform artikel XIX.4, 2° Wetboek economisch recht.

10.3 Deze interesten en dit schadebeding zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur ten aanzien van een Klant-Onderneming. Ingeval van niet-betaling van de factuur binnen de vooropgestelde betalingstermijn door de Klant-Onderneming wordt een aanmaningsprocedure opgestart. Wanneer de aanmaning verstuurd wordt door de gerechtsdeurwaarder zal deze toepassing maken van het tarief burgerlijke en handelszaken KB 30.11.1976. Dit tarief zal worden gehanteerd voor de eventuele minnelijke fase zoals, maar niet beperkt tot: aanmaning, inlichting, dossierrecht, -kwijtings- en inningsrecht en voor de eventuele gerechtelijke fase. Alle hierdoor veroorzaakte kosten vallen ten laste van de Klant-Onderneming.

10.4 Deze interesten en dit schadebeding zijn ten aanzien van de Klant-Consument verschuldigd vanaf de vijftiende dag na verzending van een eerste herinnering die kosteloos zal zijn. Eventuele invorderings- en uitvoeringskosten die optreden na deze eerste herinnering, zijn ten laste van de in gebreke gebleven Klant-Consument.

bottom of page